Právní centrum odškodnění - Kolik dostanu?

Kolik dostanu?

46908475 mKaždý případ je velmi odlišný a jedním z hlavních prvků naší práce je poskytnutí adekvátního ocenění vašeho nároku na základě vašich zranění a případných zvláštních škod způsobených nehodou a léčbou zranění. Při úrazu, kde potřebujete trvalou péči a přizpůsobení životního stylu, mohou tato ocenění dosáhnout výrazně vyšších částek. Vaše nároky v rámci pracovního úrazu jsou vypláceny z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Při stanovení částky, na kterou máte nárok po úrazu při práci, existují dva hlavní faktory, které jsou vzaty v úvahu: utrpení způsobené vašimi zraněními a finančními ztrátami, které vznikly v důsledku úrazu.

Bolestné při pracovním úrazu je určováno dle bodového ohodnocení diagnóz. Každá diagnóza má stanovenou určitou výši bodů. Je-li v lékařském posudku uvedeno více diagnóz, body se sčítají. Výsledek je tak součtem bodových ohodnocení všech diagnóz, které jsou v lékařském posudku popsány. Finanční náhrada za každý bod ohodnocení diagnózy je 250 Kč.

U ztížení společenského uplatnění (trvalých následků v důsledku pracovního úrazu) se odškodňuje škoda na zdraví, která je trvalá a má vliv na uplatnění zaměstnance ve společnosti a v životě, a která ovlivňuje výkon jeho dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání apod. Stejně jako bolestné při pracovním úrazu i odškodnění za ztížení společenského uplatnění se vyplácí jednorázově. U odškodnění ztížení společenského uplatnění je lékařský posudek vydáván až po jednom roce od vzniku škodné události – úrazu.